Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu Meditačné.sk

Osnova

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1.1 Predmetom činnosti internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke www.meditacne.sk Predávajúceho (Dodávateľa) je predaj meditačných, cvičebných a relaxačných pomôcok, umenia a hand-made produktov.

1.2 Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok je vymedziť a upresniť vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho (Dodávateľa) – Lenka Andová – meditacne.sk na jednej strane a Kupujúceho (Zákazníka) na strane druhej, vyplývajúce z uzatvorenej Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa a predaj, ako aj dodanie a prevzatie tovaru prezentovaného na webovej stránke www.meditacne.sk, internetového obchodu Predávajúceho (Dodávateľa). Zmluvné vzťahy medzi Predávajúcim (Dodávateľom) a Kupujúcim (Zákazníkom) sa riadia ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ sa Predávajúci (Dodávateľ) a Kupujúci (Zákazník) nedohodli inak. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na webovej stránke www.meditacne.sk a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.01.2016.

1.3 Dodávateľom tovaru zverejnenom na stránke www.meditacne.sk v Slovenskej a Českej republike je živnostníčka Lenka Andová, IČO: 46574069, DIČ: 1084540710 so sídlom: Mierová 183, Bratislava, 82105, SR zapísaná v OkÚ Bratislava, živ. reg. 670-21591 zo dňa 7.10.2015, deň začatia vykonávania živnosti 15.3.2012 ObÚ Zvolen, živ. Reg. 670-21591 zo dňa 23.2. 2012, mob.+421 905 165 452; e-mail: lenka@meditacne.sk (ďalej iba „Predávajúci alebo Dodávateľ“).

Článok II.

Vymedzenie pojmov

2.1 Predávajúci (Dodávateľ) je prevádzkovateľ internetového obchodu na webovej stránke www.meditacne.sk.

2.2 Kupujúci (Zákazník) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorila s Predávajúcim (Dodávateľom) Kúpnu zmluvu.

2.3 Tovar sú produkty v ponuke internetového obchodu prevádzkovaného na webovej stránke www.meditacne.sk.

2.4 Kúpna zmluva – je zmluva, ktorej zmluvnými stranami sú Predávajúci (Dodávateľ) a na druhej strane Kupujúci (Zákazník), ktorej predmetom je kúpa a predaj, ako aj dodanie a prevzatie tovaru v ponuke internetového obchodu www.meditacne.sk.

2.5 Uzatvorenie Kúpnej zmluvy – Objednávka Kupujúceho (Zákazníka) predstavuje návrh na uzatvorenie Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená momentom záväzného potvrdenia Objednávky zo strany Predávajúceho (Dodávateľa).

2.6 Všeobecné obchodné podmienky – upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z Kúpnej zmluvy, uzatvorenej medzi Predávajúcim (Dodávateľom) na jednej strane a Kupujúcim (Zákazníkom), ktorej predmetom je kúpa a predaj, ako aj dodanie tovaru prezentovaného na webovej stránke www.meditacne.sk internetového obchodu Predávajúceho (Dodávateľa). Kupujúci (Zákazník) v momente odoslania svojej Objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej Objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia Kúpnej zmluvy. Kupujúci (Zákazník) odoslaním svojej Objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej Objednávky sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

2.7 Objednávka znamená písomnú, telefonickú alebo elektronickú objednávku tovaru, ktorú zaslal Kupujúci (Zákazník) Predávajúcemu (Dodávateľovi). Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia Predávajúcim (Dodávateľom). Kupujúci (Zákazník) svojou Objednávkou v internetovom obchode prevádzkovanom na webovej stránke www.meditacne.sk potvrdzuje svoje súhlasné stanovisko s ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok. Každá Objednávka vykonaná v systéme je potvrdená prostredníctvom elektronickej pošty na uvedenú e-mailovú adresu Kupujúceho (Zákazníka). Predávajúci (Dodávateľ) má povinnosť vybaviť záväznú Objednávku, odoslať objednaný tovar a doručiť ho na adresu Kupujúceho (Zákazníka) v termíne, ktorý Kupujúcemu (Zákazníkovi) oznámi pri potvrdení Objednávky /zmena môže byť vyhradená/. Tovar je dodaný spoločne s Faktúrou, ktorá zároveň slúži ako Záručný list (ak tento nie je osobitne priložený).

Článok III

Práva a povinnosti Predávajúceho (Dodávateľa)

3.1 Predávajúci (Dodávateľ) je povinný:

§ dodať na základe Objednávky potvrdenej Predávajúcim (Dodávateľom) Kupujúcemu (Zákazníkovi) tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

§ zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR

§ odovzdať Kupujúcemu (Zákazníkovi) najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody na používanie v slovenskom jazyku pri vybraných druhoch tovaru, daňový doklad - Faktúru (slúži zároveň ako Záručný list, ak tento nie je osobitne priložený), Dodací list).

3.2 Predávajúci (Dodávateľ) má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od Kupujúceho (Zákazníka) za dodaný tovar.

3.3 Predávajúci (Dodávateľ) je oprávnený odmietnuť Objednávku, pokiaľ si Kupujúci (Zákazník) opakovane nesplní svoj záväzok prevziať tovar a/alebo zaplatiť zaň kúpnu cenu.

Článok IV

Práva a povinnosti Kupujúceho (Zákazníka)

4.1 Kupujúci (Zákazník) je povinný:

§ skontrolovať obsah doručovanej zásielky

§ v prípade dodania porušeného tovaru spísať s vodičom prepravnej spoločnosti škodový protokol, na základe ktorého Predávajúci (Dodávateľ) následne zabezpečí odstránenie vady tovaru, poskytne zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá Kupujúcemu (Zákazníkovi) nový tovar

§ prevziať zakúpený alebo objednaný tovar

§ zaplatiť Predávajúcemu (Dodávateľovi) dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane prepravných nákladov

§ nepoškodzovať dobré obchodné meno Predávajúceho (Dodávateľa)

§ potvrdiť v Dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby

4.2 Kupujúci (Zákazník) má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

Článok V

Dodacie podmienky

5.1 Predávajúci (Dodávateľ) zabezpečí doručenie tovaru, objednaného alebo zakúpeného Kupujúcim (Zákazníkom) prostredníctvom internetového obchodu, prevádzkovaného na webovej stránke www.meditacne.sk po území Slovenskej a Českej republiky.

5.2 Predávajúci (Dodávateľ) zabezpečí doručenie tovaru, objednaného alebo zakúpeného Kupujúcim (Zákazníkom) prostredníctvom internetového obchodu, prevádzkovaného na webovej stránke www.meditacne.sk mimo územia Slovenskej a Českej republiky na základe individuálnej dohody s Kupujúcim (Zákazníkom).

5.3 Predávajúci (Dodávateľ) zabezpečí doručenie objednaného alebo zakúpeného tovaru Kupujúcemu (Zákazníkovi) v čo najkratšom termíne v závislosti od dostupnosti tovaru u výrobcu a prevádzkových možností Predávajúceho (Dodávateľa). O presnom dátume dodania objednaného alebo zakúpeného tovaru bude Kupujúci (Zákazník) informovaný Predávajúcim (Dodávateľom) prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu Kupujúceho (Zákazníka) a to najmenej 24 hodín pred predpokladaným dodaním tovaru.

5.4 Miesto odberu, resp.doručenia tovaru je stanovené Kupujúcim (Zákazníkom) pri objednávaní tovaru. Za splnenie si povinnosti Predávajúceho (Dodávateľa), vyplývajúcej mu z uzatvorenej Kúpnej zmluvy, sa považuje prevzatie tovaru Kupujúcim (Zákazníkom). Prepravu objednaného alebo zakúpeného tovaru na miesto odberu, resp. doručenia zabezpečí Predávajúci (Dodávateľ). Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (Faktúru) a Dodací list. Návod na používanie v slovenskom jazyku zásielka obsahuje len pri vybraných druhoch tovaru. Faktúra slúži zároveň ako Záručný list (ak tento nie je osobitne priložený).

5.5 Kupujúci (Zákazník) je povinný skontrolovať obsah zásielky s tovarom za asistencie vodiča prepravnej spoločnosti / je možné tovar rozbaliť a prehliadnuť jeho mechanické neporušenie/ a prevziať len neporušený tovar. V opačnom prípade je Kupujúci (Zákazník) povinný spísať s vodičom prepravnej spoločnosti, prepravujúcej zásielku s tovarom škodový protokol, na základe ktorého Predávajúci (Dodávateľ) následne zabezpečí odstránenie vady tovaru, poskytne zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodá Kupujúcemu (Zákazníkovi) nový tovar. Na reklamácie mechanického poškodenia tovaru nahlásené po podpise Dodacieho listu a odchode vodiča prepravnej spoločnosti z miesta odberu, resp. doručenia tovaru nebude braný ohľad s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu. Predávajúci (Dodávateľ) má právo odmietnuť Objednávku pokiaľ si Kupujúci (Zákazník) opakovane neplní svoj záväzok vyplývajúci Kupujúcemu (Zákazníkovi) z Kúpnej zmluvy, a to odobrať objednaný alebo zakúpený tovar a/alebo zaplatiť zaň kúpnu cenu.

Článok VI

Kúpna cena a Platobné podmienky

6.1 Ceny tovaru, uvedené na webovej stránke internetového obchodu Predávajúceho (Dodávateľa) www.meditacne.sk sú uvedené včítane slovenskej sadzby DPH. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Predávajúci (Dodávateľ) si vyhradzuje právo na úpravu cien tovaru bez predchádzajúceho upozornenia, a to v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny konverzného kurzu eura k iným menám (napr. libra), zmeny cien od výrobcu tovaru alebo v prípade zvýšenia cien nákladov. Zmena cien tovaru nemá žiadny vplyv na skôr potvrdené Objednávky. Konečná cena pre Kupujúceho (Zákazníka) je uvedená v potvrdení e-mailovej Objednávky.

6.2 Kupujúci (Zákazník) je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar, prezentovaný na webovej stránke internetového obchodu Predávajúceho (Dodávateľa) www.meditacne.sk, a to nasledovnými spôsobmi:

V prípade individuálneho odberateľa – súkromnej osoby:

§ Kúpnu cenu za tovar Kupujúci (Zákazník) zaplatí vopred a to po potvrdení objednávky zo strany Predávajúceho (Dodávateľa). Tovar mu potom bude dodaný v riadnej dodacej lehote poštou alebo prepravnou službou.

V prípade zariadenia – právnickej osoby:

§ bankovým prevodom (alebo vkladom na účet) - po prijatí Objednávky Predávajúci (Dodávateľ) zašle Kupujúcemu (Zákazníkovi) zálohovú faktúru. Kupujúci (Zákazník) zaplatí kúpnu cenu za tovar vopred na bankový účet Predávajúceho (Dodávateľa), uvedený v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok. Za deň prijatia platby Kúpnej ceny za tovar sa považuje deň, kedy bola platba pripísaná na bankový účet Predávajúceho (Dodávateľa). Po prijatí platby je Predávajúci (Dodávateľ) povinný tovar objednať u výrobcu, doviezť a zaslať Kupujúcemu (Zákazníkovi) s vyúčtovacou Faktúrou a Dodacím listom a informovať Kupujúceho (Zákazníka) o termíne doručenia zásielky s tovarom.

§ iné spôsoby platby sú možné po vzájomnej dohode Predávajúceho (Dodávateľa) a Kupujúceho (Zákazníka).

6.3 Kupujúci (Zákazník) je povinný zaplatiť Predávajúcemu (Dodávateľovi) Kúpnu cenu za tovar, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.4 Kupujúci (Zákazník) má právo písomne odstúpiť od Kúpnej zmluvy a stornovať Objednávku bez udania dôvodu v prípade, že mu Predávajúci (Dodávateľ) nedodá tovar za podmienok, stanovených týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo po vzájomnej dohode medzi Predávajúcim (Dodávateľom) a Kupujúcim (Zákazníkom).

6.5 Predávajúci (Dodávateľ) je oprávnený písomne odstúpiť od Kúpnej zmluvy a zrušiť Objednávku alebo jej časť v prípade, ak Kupujúci (Zákazník) uviedol v Objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca alebo dovozca tovaru prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho (Dodávateľa) vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu (Zákazníkovi) v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo z dôvodu výraznej zmeny veľkoobchodnej ceny tovaru. Predávajúci (Dodávateľ) je v takomto prípade povinný neodkladne informovať Kupujúceho (Zákazníka) za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade, že Kupujúci (Zákazník) už zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto vrátená bezhotovostným prevodom na jeho bankový účet do 15-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu (Zákazníkovi) a zrušenia Objednávky.

6.6 V prípade, ak Kupujúci (Zákazník) nezaplatí Predávajúcemu (Dodávateľovi) celú kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci (Dodávateľ) je oprávnený písomne odstúpiť od Kúpnej zmluvy a zrušiť Objednávku, a zaplatenú zálohu na kúpnu cenu za tovar je Predávajúci (Dodávateľ) povinný vrátiť bezhotovostným prevodom na bankový účet Kupujúceho (Zákazníka) do 15-tich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu (Zákazníkovi) a zrušenia Objednávky.

6.7 Výška prepravných nákladov, vrátane poistenia tovaru závisí od objemu a hmotnosti zásielky, prepravných taríf prepravcu alebo od dohody medzi Predávajúcim (Dodávateľom) a Kupujúcim (Zákazníkom).

Článok VII

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1 Kupujúci (Zákazník) nadobúda vlastnícke právo k tovaru až dňom úplného zaplatenia celej kúpnej ceny za tovar.

7.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho (Zákazníka) v čase, keď prevezme tovar od Predávajúceho (Dodávateľa), alebo keď tak neurobí včas, tak v čase keď mu Predávajúci (Dodávateľ) umožní nakladať s tovarom a Kupujúci (Zákazník) tovar neprevezme.

Článok VIII

Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

8.1 Predávajúci (Dodávateľ) zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci (Zákazník) je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho (Dodávateľa) podľa platného reklamačného poriadku.

8.2 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci (Zákazník) odoslaním Objednávky Predávajúcemu (Dodávateľovi) potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

8.3 Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim (Zákazníkom) od Predávajúceho (Dodávateľa) vo forme internetového obchodu na webovej stránke Predávajúceho www.meditacne.sk.

8.4 Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

8.5 Kupujúci (Zákazník) má právo uplatniť si u Predávajúceho (Dodávateľa) záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, Predávajúci (Dodávateľ), vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho (Dodávateľa).

8.6 Kupujúci (Zákazník) je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Ak je na prepravovanom tovare viditeľné výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, Kupujúci (Zákazník) má právo zásielku s tovarom neprevziať. Pokiaľ Kupujúci (Zákazník) nevykoná prehliadku tovaru pri jeho prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

8.7 Záruka na tovar začína plynúť dňom prevzatia výrobku Kupujúcim (Zákazníkom).

8.8 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci (Zákazník) je povinný doručiť reklamovaný tovar a jeho príslušenstvo Predávajúcemu (Dodávateľovi) čistý, mechanicky nepoškodený, v pôvodnom balení, vrátane dokumentácie, návodu a Záručného listu alebo Faktúry.

8.9 Počas trvania záručnej doby má Kupujúci (Zákazník) právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu Predávajúcemu (Dodávateľovi) v pôvodnom balení spolu so Záručným listom alebo Faktúrou.

8.10 V sprievodnom liste Kupujúci (Zákazník) uvedie, akým spôsobom má Predávajúci (Dodávateľ) postupovať v prípade uznania reklamácie, či postupovať spôsobom výmeny tovaru alebo vrátenia peňazí. V prípade žiadosti o vrátenie peňazí Kupujúci (Zákazník) uvedie číslo bankového účtu, na ktorý bude čiastka bezhotovostným prevodom prevedená.

8.11 Predávajúci (Dodávateľ) alebo ním poverená osoba je povinná vydať Kupujúcemu (Zákazníkovi) potvrdenie o reklamácii tovaru v podobe, zvolenej Predávajúcim, či už prostredníctvom elektronickej pošty alebo v písomnej podobe, v ktorom je Predávajúci (Dodávateľ) povinný uviesť vady tovaru.

8.12 V prípade uznania reklamácie tovaru budú náklady na poštovné k reklamovaného tovaru Kupujúcemu (Zákazníkovi) spätne uhradené Predávajúcim (Dodávateľom), a to na vyžiadanie Kupujúceho (Zákazníka). Nový/náhradný výrobok bude Kupujúcemu (Zákazníkovi) dodaný v zákonnej lehote do 30 dní.

8.13 Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok.

8.14 Predávajúci (Dodávateľ) je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci (Dodávateľ) alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci (Zákazník) právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.15 Reklamovaný výrobok je Kupujúci (Zákazník) po dohode s Predávajúcim (Dodávateľ) povinný zaslať späť poštou na nasledovnú adresu Predávajúceho (Dodávateľa):

Meditačné.sk

Lenka Andová
Mierová 183
82105 Bratislava

0905 165 452

Článok IX

Ochrana osobných údajov

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci (Zákazník) v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu (Dodávateľovi) svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a emailovú adresu.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci (Zákazník) v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť Predávajúcemu (Dodávateľovi) svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a emailovú adresu.

9.3 Kupujúci (Zákazník) vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby Predávajúci (Dodávateľ) spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho (Dodávateľa) a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci (Dodávateľ) sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi Kupujúceho (Zákazníka) zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR, najmä sa zaväzuje zabezpečiť tieto proti ich zneužitiu zo strany tretích osôb. Kupujúci (Zákazník) udeľuje Predávajúcemu (Dodávateľovi) tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci (Zákazník) odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca odo dňa doručenia odvolania súhlasu Kupujúcim (Zákazníkom) Predávajúcemu (Dodávateľovi). Pri registrácií Kupujúceho (Zákazníka) na webovej stránke internetového obchodu Predávajúceho (Dodávateľa) www.meditacne.sk má Kupujúci (Zákazník) možnosť zvoliť si zasielanie informácií o novom tovare alebo iných marketingových informácií od Predávajúceho (Dodávateľa).

Článok X

Odstúpenie od zmluvy

10.1 Predávajúci (Dodávateľ) je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade, ak Kupujúci (Zákazník) uviedol v Objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo z dôvodu nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca alebo dovozca tovaru prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho (Dodávateľa) vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu (Zákazníkovi) v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, alebo z dôvodu výraznej zmeny veľkoobchodnej ceny tovaru. Oznámenie o odstúpení Predávajúceho (Dodávateľa) od Kúpnej zmluvy musí byť Kupujúcemu (Zákazníkovi) doručené v písomnej forme. Predávajúci (Dodávateľ) je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho (Zákazníka) a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v Kúpnej zmluve v lehote do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúcemu (Zákazníkovi), a to bezhotovostným prevodom na bankový účet určený Kupujúcim (Zákazníkom).

10.2 V súlade s ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa má Kupujúci (Zákazník) právo písomne odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy môže Kupujúci (Zákazník) i pred začatím lehoty, teda predtým ako tovar preberie.

Na účely odstúpenia od zmluvy môže Kupujúci (Zákazník) použiť tento formulár oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy:

§ Formulár vo formáte PDF (na vyplnenie rukou a zaslanie bežnou poštou)

§ Formulár vo formáte DOC (na vyplnenie na počítači a zaslanie elektronickou poštou)

10.3 Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, ak Kupujúci (Zákazník) už prevzal objednaný tovar, je povinný ho vrátiť v pôvodnom nepoškodenom balení. Náklady súvisiace s vrátením tovaru z vyššie uvedených dôvodov znáša Kupujúci (Zákazník).

10.4 Po odstúpení od zmluvy, v prípade že došlo k platbe, bude Kupujúcemu (Zákazníkovi) vrátená kúpna cena tovaru vrátane dopravy, ktorú Kupujúci uhradil v súvislosti so svojím nákupom nasledovne:

§ V prípade, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru, bude Kupujúcemu (Zákazníkovi) platba vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

§ V prípade, že došlo k dodaniu tovaru, bude Kupujúcemu (Zákazníkovi) platba za zakúpený tovar vrátená hneď po doručení tovaru späť na adresu Predávajúceho: Lenka Andová, Mierová 183, 82105 Bratislava. Vrátený tovar je Kupujúci zo zákona povinný odoslať späť do 14 dní od oznámenia odstúpenia od zmluvy.

V prípade, ak Kupujúci (Zákazník) vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu, v ktorom bol Predávajúcim (Dodávateľom) odoslaný, berie na vedomie, že Predávajúci (Dodávateľ) je oprávnený si takto vzniknutú škodu, ktorú je Predávajúci (Dodávateľ) povinný preukázať, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená Kupujúcim (Zákazníkom) za objednaný tovar.

10.5 Kupujúci (Zákazník) je povinný v oznámení o odstúpení od Kúpnej zmluvy uviesť kontaktné údaje a číslo bankového účtu, na ktorý je Predávajúci (Dodávateľ) povinný vrátiť uhradenú kúpnu cenu za objednaný tovar. Predávajúci (Dodávateľ) úhradu uskutoční prevodom finančných prostriedkov na bankový účet, ktorý Kupujúci (Zákazník) uvedie v oznámení o odstúpení od zmluvy.

10.6 Odstúpenie od zmluvy sa nevzťahuje na:

§ tovar, ktorý bol zhotovený podľa Vašich osobitných požiadaviek, na tovar vyrobený na mieru alebo na tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa,

§ tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

§ tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

§ zvukové záznamy, obrazové záznamy, zvukovoobrazové záznamy, knihy alebo počítačový softvér predávaný v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Článok XI

Záverečné ustanovenia

11.1 Kupujúci (Zákazník) prehlasuje, že sa pred vyplnením Objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

11.2 Predávajúci (Dodávateľ) si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia o zmene týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho (Dodávateľa).

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefónu.

11.4 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.