Ochrana osobných údajov

Ochrana súkromia v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí medzi základné ľudské práva. Chrániť práva fyzických osôb pred neoprávneným zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov je zároveň v súlade s čl. 19 ústavy SR.

S cieľom zabezpečiť ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a prispieť k voľnému toku údajov medzi členskými štátmi Európskej únie, bolo prijaté Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ( link), ktorým sa ruší smernica 95/46, ktorá nadobudla účinnosť dňa 24. mája 2016 a uplatňovať sa začne dňa 25. mája 2018, uplynutím dvojročného prechodného obdobia. Uvedené nariadenie je všeobecne známe pod názvom „GDPR“ (General Data Protection Regulation).

Nariadenie je podľa článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEU“) všeobecne platný, priamo aplikovateľný právny akt primárneho práva únie, upravujúci pravidlá týkajúce sa ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a voľného pohybu osobných údajov jednotne pre všetky členské štáty. Z dôvodu dodržania záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich zo ZFEU bol prijatý nový zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom nového zákona je harmonizácia právnej úpravy spracúvania osobných údajov fyzických osôb v právnom poriadku Slovenskej republiky s novou komunitárnou právnou úpravou spracúvania a ochrany osobných údajov obsiahnutou v GDPR.

Týmto Vám poskytujeme informácie ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, ktoré sme koncipovali zrozumiteľne, prehľadne a prakticky:

1) Zoznam údajov, ktoré spracúvame za účelom vybavenia Vašej objednávky:
- Meno a priezvisko
- Fakturačná adresa a adresa doručenia
- Telefónne číslo
- Emailová adresa
- Ďalšie vzájomné interakcie pomocou chatu, emailov, SMS správ alebo písomnou formou

2) Správcom Vašich osobných údajov je:
Lenka Andová
Mierová 18550/27
821 05 Bratislava - Ružinov
SLOVENSKO
IČO: 46574069
DIČ: 1084540710
Zapísaná v živnostenskom registri č.. ObU-ZV-OZP-2012/01063-2, ktoré vydal Obvodný Úrad Zvolen 23.02.2012

Zodpovednou osobou za ochranu osobných údajov je Lenka Andová, a môžete sa na ňu kedykoľvek obrátiť, a to písomne (poštou) na vyššie uvedenej adrese, alebo elektronicky na adrese lenka@meditacne.sk.

3) Súhlas so spracovaním osobných údajov:
Vaše osobné údaje získavame priamo od Vás. Skôr ako nám odošlete záväznú objednávku na Vami vybraný produkt, dobrovoľne nám udávate súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Bez začiarknutia príslušného políčka, a čiže udelenia Vášho súhlasu, nebude možné nám odoslať Vašu objednávku.

4) Účely, na ktoré spracúvame Vaše osobné údaje:
Spracúvame Vaše osobné údaje na účely fakturácie a doručovania Vašich objednávok.

5) Subjekty, ktoré majú prístup k Vašim osobným údajom:
Prístup k Vašim osobným údajom za účelom odoslania Vašej objednávky získa aj Slovenská pošta a.s., pokiaľ ste si nevybrali inú formu doručenia alebo prevzatia zásielky (napríklad osobný odber). Slovenská pošta je poskytovateľom doručovacích služieb na Slovensku. Ochranu osobných údajov Slovenskej pošty si môžete prečítať tu: https://www.posta.sk/stranky/ochrana-osobnych-udajov

6) Dĺžka obdobia, počas ktorého máme uložené Vaše osobné údaje:
Osobné údaje uchovávame prevažne po dobu 2 rokov od udelenia súhlasu, alebo do momentu, keď ho odvoláte.

7) Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?
Máte právo kedykoľvek sa obrátiť na osobu, ktorá je zodpovedná za ochranu osobných údajov a požadovať informácie a prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby. Ďalej máte právo na opravu nepresných a neúplných osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu a právo na prenosnosť osobných údajov, právo na odvolanie súhlasu, právo na uplatnenie námietky proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR. Náš tím sa Vám po odoslaní Vašej požiadavky ozve do niekoľkých dní, najneskôr však do jedného mesiaca. Požiadavku nám môžete odoslať písomne, alebo emailom.

8) Používame profilovanie a automatizované rozhodovanie pri spracúvaní Vašich osobných údajov?
Nevyužívame automatizované rozhodovanie a profilovanie.

9) Využívanie Vašich osobných údajov na iné marketingové účely:
Vaše osobné údaje nevyužívame na iné marketingové účely, ani ich neposkytujeme 3. strane.


V Bratislave dňa: 25.5.2018