Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok
(zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)
vyňaté z Obchodných podmienok Čl. VIII

1. Predávajúci (Dodávateľ) zodpovedá za vady tovaru a Kupujúci (Zákazník) je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u Predávajúceho (Dodávateľa) podľa tohto reklamačného poriadku.

2. Kupujúci (Zákazník) odoslaním Objednávky Predávajúcemu (Dodávateľovi) potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený Kupujúcim (Zákazníkom) od Predávajúceho (Dodávateľa) vo forme internetového obchodu na webovej stránke Predávajúceho www.meditacne.sk.

4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5. Kupujúci (Zákazník) má právo uplatniť si u Predávajúceho (Dodávateľa) záruku len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, Predávajúci (Dodávateľ), vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u Predávajúceho (Dodávateľa).

6. Kupujúci (Zákazník) je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Ak je na prepravovanom tovare viditeľné výrazné mechanické poškodenie, zjavne spôsobené prepravou, Kupujúci (Zákazník) má právo zásielku s tovarom neprevziať. Pokiaľ Kupujúci (Zákazník) nevykoná prehliadku tovaru pri jeho prevzatí, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

7. Záruka na tovar začína plynúť dňom prevzatia výrobku Kupujúcim (Zákazníkom).

8. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov, prípadne je ohraničená dátumom spotreby. Kupujúci (Zákazník) je povinný doručiť reklamovaný tovar a jeho príslušenstvo Predávajúcemu (Dodávateľovi) čistý, mechanicky nepoškodený, v pôvodnom balení, vrátane dokumentácie, návodu a Záručného listu alebo Faktúry.

9. Počas trvania záručnej doby má Kupujúci (Zákazník) právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu Predávajúcemu (Dodávateľovi) v pôvodnom balení spolu so Záručným listom alebo Faktúrou.

10. V sprievodnom liste Kupujúci (Zákazník) uvedie, akým spôsobom má Predávajúci (Dodávateľ) postupovať v prípade uznania reklamácie, či postupovať spôsobom výmeny tovaru alebo vrátenia peňazí. V prípade žiadosti o vrátenie peňazí Kupujúci (Zákazník) uvedie číslo bankového účtu, na ktorý bude čiastka bezhotovostným prevodom prevedená.

11. Predávajúci (Dodávateľ) alebo ním poverená osoba je povinná vydať Kupujúcemu (Zákazníkovi) potvrdenie o reklamácii tovaru v podobe, zvolenej Predávajúcim, či už prostredníctvom elektronickej pošty alebo v písomnej podobe, v ktorom je Predávajúci (Dodávateľ) povinný uviesť vady tovaru.

12. V prípade uznania reklamácie tovaru budú náklady na poštovné k reklamovaného tovaru Kupujúcemu (Zákazníkovi) spätne uhradené Predávajúcim (Dodávateľom), a to na vyžiadanie Kupujúceho (Zákazníka). Nový/náhradný výrobok bude Kupujúcemu (Zákazníkovi) dodaný v zákonnej lehote do 30 dní.

13. Právo na záruku zaniká v prípade, že k závade došlo mechanickým poškodením výrobku, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom alebo iným porušením záručných podmienok.

14. Predávajúci (Dodávateľ) je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie do 3 dní od začiatku reklamačného konania (deň prijatia reklamovaného tovaru), v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci (Dodávateľ) alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci (Zákazník) právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

15. Reklamovaný výrobok je Kupujúci (Zákazník) po dohode s Predávajúcim (Dodávateľ) povinný zaslať späť poštou na nasledovnú adresu Predávajúceho (Dodávateľa): Meditačné.sk Lenka Andová Mierová 183 Bratislava 82105 0905 165 452, IČO: 46574069 , DIČ: 1084540710